Windmolens Charloisse Poort

Update woensdag 4 april

PERSBERICHT GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam draagt locaties windmolens aan voor regionale opgave

Het Rotterdamse college heeft de provincie Zuid-Holland vier locaties aangedragen voor de plaatsing van windturbines. Naar aanleiding van het in augustus 2016 verschenen conceptplan, heeft de gemeente samen met de voormalige stadsregio Rotterdam in kaart gebracht waar en hoeveel windmolens kunnen worden geplaatst. Tien nieuwe locaties werden onderzocht, acht ervan sneuvelden al eerder. Twee locaties waren al in studie. In totaal resteren er dus vier locaties met de mogelijkheid voor acht windturbines in totaal, waar het college een positief advies op afgeeft.

 

Voor potentiele locaties op Rotterdams grondgebied gaat om het Beneluxplein in Rotterdam-Hoogvliet (1 turbine), de Charloissepoort in Zuid (1 turbine), de Verlengde Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland (2 turbines) en Landtong Rozenburg (4 turbines). Rotterdam spreekt zich ook uit over de eventuele plaatsingslocaties in buurgemeenten. Het college is van mening dat het Distripark in de gemeente Albrandswaard, Hartel Oost in Nissewaard en de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel kunnen voldoen als plekken voor windmolens.

“Rotterdam gaat voor een duurzame samenleving, maar het is van belang dat er bij windenergie zorgvuldig wordt gekeken naar de geschiktheid van de locaties. Belangrijk in dit kader is dat toekomstige windturbines op voldoende afstand van kwetsbare objecten worden geplaatst en niet conflicteren met belangrijke recreatieve of economische ontwikkelingen”, laat wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid) weten.

De taakstelling is om regionaal te komen tot 150 Megawatt aan extra windvermogen in 2020. Alle gemeenten moeten gezamenlijk komen tot de regionale taakstelling: lukt dit niet dan is de provincie als bevoegd gezag in staat om gebieden aan te wijzen waar alsnog windturbines moeten verrijzen. Gezien de grootte van de gemeente is berekend dat Rotterdam circa zeven turbines moet leveren om een gelijkwaardig aandeel te leveren in de regionale taakstelling.

De provincie Zuid-Holland behandelt alle ingebrachte zienswijzen in de periode mei-juli. Na de zomervakantie wordt er een voorstel gestuurd naar de Provinciale Staten. In het najaar van 2017 wordt er een definitief besluit genomen. Op dat moment staat vast op welke locaties er windturbines komen er hoeveel dat er zijn.

 

Lees dit bericht op de website.

 


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 - 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

 

 

 

 

 

Update vrijdag 10 maart

Schriftelijke vragen SP inzake windturbines Charloisse Poort.

Geacht college,

Onlangs heeft de Provincie Zuid-Holland locaties aangewezen waar mogelijk windturbines kunnen worden geplaatst. Deze zijn ook besproken 28 januari in de commissie EHDM. Over het algemeen kan de SP zich prima vinden in de alternatieven en afwegingen die nu richting de provincie gaan.

Voor 1 lokatie echter willen we na nadere eigen bestudering de aandacht vragen. En dat is de Poort van Charlois. Op het eerste zicht lijkt dit een prima locatie: nabij de snelweg en industrie. Bewoners van de Charloise Lagedijk echter zien de komst van de molens als een zoveelste aantasting van hun woongenot: Rijkswaterstaat heeft het nooit nodig gevonden een fatsoenlijk geluiddscherm aan hun kant van de verbrede A15 te leggen, de hogesnelheidslijn dendert zeer dichtbij langs - naast de 'gewone' trein, een grote gele M en de nodige andere reclameborden ontsieren de buitenruimte en men slaagt er al jaren niet in het racen van personenauto's over de dijk terug te dringen. En nu moet er ook nog een windmolen komen...

De bewoners zijn – net als de SP – natuurlijk niet tegen windenergie, maar moet die molen juist hier komen, bovenop de andere industrie die de bewoners in de loop der jaren heeft ingesloten... terwijl een alternatief om de hoek ligt?

De gemeente Rotterdam geeft namelijk zelf een toegevoegde alternatieve locatie aan voor het opwekken van windenergie, te weten de Blindeweg. Op deze plek wordt, als het aan de gemeente ligt, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot plaatsing van 1 windmolen.

Daarom heb ik de volgende vragen.

Is het college bereid om de locatie Poort van Charlois te heroverwegen en onderzoek te doen naar uitbreiding van het aantal windmolens op de voorgestelde alternatieve voorkeurslocatie langs de Blindeweg naar twee of meerdere windmolens en dit in de zienswijze richting de provincie op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Voor de alternatieve locatie Blindeweg zal Rotterdam zelf een plan MER moeten (laten) uitvoeren. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Is het College bereid om – plaatsing van windmolens of niet – met de bewoners van de Charloise Lagedijk om de tafel te gaan zitten om te zien of er mogelijkheden zijn om de andere klachten – zoals de geluidsklachten over de A15 - van de bewoners op te lossen?
Zo nee, waarom niet.

Met vriendelijke groet,

Pieter Schol

SP fractie Rotterdam

 

Update zaterdag 25 februari

 

De komende tijd zuller er een aantal infoavonden worden georganiseerd door de Provincie

 

Update zaterdag 25 februari 2017